Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering door YVICK BVBA. van producten, diensten, werkzaamheden en op betalingen aan YVICK BVBA. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk worden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

Art. 2 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes ten titel van inlichting. Prijzen voorkomende in onze catalogen en/of prijslijsten zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

Art. 3 Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze tekeningen, afmetingen en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afmeting of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper bestemd werden.

Art. 4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Vertraging in de levering zal slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd. Art. 5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen steeds tot op de werf van de koper. De koper voorziet dan ook een gemachtigde die de goederen ter plaatse in ontvangst kan nemen.

Art. 6 Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten binnen de 10 dagen bij aangetekend schrijven gericht te worden aan ons kantoor te Hamme.

Art. 7 Teruggezonden goederen worden na overleg tegen de berekende prijzen teruggenomen, mits binnen 10 dagen franco Hamme en in goede staat door ons terug ontvangen. Voor behandelingskosten zal een bedrag van € 12,50 van de kredietnota worden afgetrokken, wat eveneens geschiedt met betaalde vrachtkosten op ons niet franco toegezonden goederen.

Art. 8 Alle door YVICK BVBA verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven eigendom van YVICK BVBA totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting (de verplichting voortvloeiende uit extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen) heeft voldaan. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, gaat het risico voor het geheel of gedeeltelijke verlies der producten en alle eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade bij de levering over op de opdrachtgever.

Art. 9 Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan onze kosten gestegen zijn als gevolg van veranderingen in de wisselkoersnoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijs der grondstoffen, of als gevolg van welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan deze koper door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs niet verhoogd wordt met meer dan 25%. Is dit wel het geval zal de koper, indien hij dat verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige vergoeding aanspraak te mogen maken.

Art. 10 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden te Hamme: 30% bij bestelling, 70% bij afroep. Zonder de betaling van de laatste 70% worden de goederen niet geleverd op de werf. Het opstellen en in omloop brengen van wisselbrieven met als doel het bedrag van de rekening te vereffenen zal in geen geval een schuldvernieuwing uitmaken. De niet-betaling op vervaldag van een geaccepteerde wissel, maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper eisbaar. De betalingsverplichtingen, van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht betreffende de kwestieuze of andere goederen.

Art. 11 Elk niet op vervaldag betaald bedrag zal vanaf de factuurdatum een interest opbrengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (d.i. de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten). Daarenboven zal elk niet op de vervaldag betaald bedrag, vanaf die dag, vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het niet-betaalde bedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met een minimum van € 50,00. Voor zover deze forfaitaire schadevergoeding hoger zou zijn dan de “redelijke schadeloosstelling voor invorderingskosten” zoals bepaalde door de Koning in uitvoering van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, wordt de forfaitaire schadevergoeding tot dit laatste bedrag herleid.

Art. 12 Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in van ons recht, ingeval van wanbetaling en indien wij dit verkiezen de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen.

Art. 13 Offertes voor speciale aanmaak, gelden voor de opgegeven hoeveelheden. Bij bestelling van een kleiner kwantum kan de prijs dienovereenkomstig verhoogd worden.

Art. 14 Wij zijn in geen enkele vorm aansprakelijk voor schade, welke kan ontstaan door fouten, drukfouten, enz. welke eventueel in onze offerten, brieven, catalogi, brochures, enz. mochten voorkomen.

Art. 15 Het overnemen van tekst en/of afbeeldingen uit onze publicaties in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na onze schriftelijke toestemming.

Art. 16 Voor levering van goederen welke op verzoek van onze klant een speciale oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, kunnen wij voor de betreffende oppervlaktebehandeling of invloed van deze behandeling op het materiaal geen verantwoording aanvaarden.

Art. 17 Naleveringen van een offerte worden geleverd tegen de prijzen overeengekomen op de offerte.

Art. 18 Kartonverpakking is inclusief. Eventuele bijkomende kosten, opgelegd door de overheden, zullen aan de klant doorberekend worden.

Art. 19 Ingeval van betwisting zal de procedure worden ingeleid voor de Rechtbanken van Dendermonde, of voor het Vredegerecht van Sint-Niklaas.